Mar 7, 2022

ศาลหลักเมือง 77 จังหวัด | ที่มา ความเชื่อ การไหว้ขอพร

ศาลหลักเมือง 77 จังหวัด | ที่มา ความเชื่อ การไหว้ขอพร
Casper Sermsuksan
ศาลหลักเมือง 77 จังหวัด | ที่มา ความเชื่อ การไหว้ขอพร

สิ่งหนึ่งที่ทุกจังหวัดมีเหมือนกันนอกจากศาลากลางแล้ว ก็คือศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธา "ศาลหลักเมือง" นั่นเอง

ศาลหลักเมืองนับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนในพื้นที่มักขอพรและบนให้ประสบความสำเร็จ ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานและทำมาหากินในต่างพื้นที่มักมาไหว้สักการะ

ที่มาของการสร้างศาลหลักเมือง

ความเชื่อในการสร้างศาลหลักเมืองเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาล ประเทศไทยได้ยึดถือประเพณีและธรรมเนียมหลากหลายอย่างตามศาสนาพราหมณ์ที่มีที่าจากประเทศอินเดีย ในการสร้างเมืองแต่ละครั้งก็จะมีการทำพิธีเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตที่เสาหลักเมือง เพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองเมืองและประชาชน

ฝังคนเป็นเพื่อสร้างเสาหลักเมือง

มีตำนานและการเล่าต่อกันมามากว่าในการทำพิธีสร้างเสาหลักเมืองจะต้องฝังคนเป็นลงไปในหลุม เพื่อให้วิญญาณเฝ้าเสาหลักเมือง บางจังหวัดอย่างเช่นภูเก็ตมีเรื่องเล่าว่าต้องใช้ผู้หญิงท้องเท่านั้น โดยนักวิชาการเชื่อกันว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าและไม่ได้มีการบันทึกในพงศาวดารใด ๆ

ขั้นตอนการไหว้ศาลหลักเมือง

แตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของสถานที่นั้น ๆ อย่างศาลหลักเมืองในกรุงเทพฯ จะมีขึ้นตอนและรายละเอียดบอกกล่าวอย่างชัดเจน

ขอบคุณรูปภาพจาก สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง
Image
ขอบคุณรูปภาพจาก สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองมีอยู่ทุกจังหวัด

เนื่องจากความเชื่อในการสร้างศาลหลักเมือง ได้ถูกแผ่แพร่ไปยังจังหวัดหรือเดิมหัวเมืองต่าง ๆ ทำให้ปรากฏศาลหลักเมืองอยู่ทุกจังหวัด และบางจังหวัดอาจมีเรื่องเล่าและความแตกต่างที่น่าค้นหาเป็นอย่างมาก อาทิเช่น จังหวัดภูเก็ตที่มีศาลหลักเมืองอยู่ถึง 4 แห่ง เป็นต้น สำหรับสายมูคงห้ามพลาดการสักการะศาลหลักเมืองในแต่ละพื้นที่ครั้งหน้าที่ออกไปเที่ยวกันนะ

ศาลหลักเมืองภาคเหนือ

ศาลหลักเมืองเชียงราย (เสาสะดือเมืองเชียงราย)

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏว่าแต่เดิมการสร้างเมืองคั้งแรกใช้คำว่า "สะดือเมือง" ไม่ใช้คำว่า "เสาหลักเมือง" ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เป็นการรำลึกถึงพญามังรายมหาราช ที่สร้างเมืองเชียงรายขึ้นและเป็นการฉลองการสร้างเมืองเชียงรายครบ 725 ปี ณ ขณะนั้น เชียงรายมีถึง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในวัดกลางเวียง ในอำเภอแม่สาย และเสาสะดือเมือง 108 หลัก วัดพระธาตุดอยจอมทอง

พิกัด: ตั้งอยู่ในบริเวณพระธาตุดอยจอมทอง Google Maps

25 ถนน ไตรรัตน์ ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ (หออินทขิล)

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองของเชียงใหม่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 ตั้งแต่สมัยที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชสถาปนาเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่วัดอินทขีลสะดือเมือง (วัดสะดือเมือง) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. 2343 พระเจ้ากาวิละ (เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่) ได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ได้ย้ายเสาอินทขิล มาประดิษฐานอยู่ ณ วัดเจดีย์หลวง

พิกัด: Google Maps

103 ถนน พระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Source: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลหลักเมืองน่าน (เสามิ่งเมือง)

"ใจเมือง" ศูนย์รวมที่สักการะของคนน่านหรือที่เรียกกันว่า "เสามิ่งเมือง" สร้างขึ้นวันที่ 15 เมษายน 2331 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 57 ณ บริเวณใกล้หอคำวัดร้างเก่า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) เสาหลักเมืองปัจจุบันได้ถูกปรับแต่งใหม่ให้หัวเสามีรูปเป็นพระพรหมสี่หน้าและประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2516

พิกัด: วัดมิ่งเมือง หรือ วัดเงิน Google Maps

42 ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

Source: ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์

ศาลหลักเมืองพะเยา

ศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออก 4 ด้าน ถูกสร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 2520 หลักจากได้ยกฐานะจากอำเภอหนึ่งของเชียงรายเป็นจังหวัด สร้างเสร็ตในปี พ.ศ. 2530 ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี  หลังคามีลักษณะเป็นยอดปราสาท เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม สามารถกราบไหว้ได้จากทั้ง 4 ทิศ

พิกัด: Google Maps

Source: Museum Thailand

ศาลหลักเมืองแพร่

ศาลหลักเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2535 ตั้งคู่กับศิลาจารึกเก่าแก่ที่เขียนถึงการสร้างวัดศรีบุญเริง วัดในอดีตสัมยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พิกัด: Google Maps

Source: สำนักงานจังหวัดแพร่

ศาลหลักเมืองแม่ฮ่องสอน

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแม่สะเรียง ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

พิกัด: Google Maps (แม่สะเรียง)

Source:

ศาลหลักเมืองลำปาง

ประด้วยกันเสาหลักเมือง 3 หลัก เป็นอาคารมณฑปทรงไทย มีทางเข้า-ออก 2 ด้าน

เสาหลักเมืองหลักที่ 1 สร้างประมาณปี พ.ศ. 2400 ในสมัยของเจ้าวรญาณรังษีราชธรรมได้ฝังเสาหลักเมืองหลักนี้  ณ วัดปงสนุก ถือเป็นวัดสะดือเมืองในสมัยนั้น

เสาหลักเมืองหลักที่ 2 สร้างประมาณปี พ.ศ. 2416 ในสมัยเจ้าพรหมาธิพงษ์ธาดา ณ ฝั่งเมืองปัจจุบัน บริเวณคุ้มราชวงศ์เก่า

เสาหลักเมืองหลักที่ 3 สร้างประมาณปี พ.ศ. 2430 ในสมัยเจ้าหลวงนรนันชัยชวลิต

ได้อัญเชิญ 3 เสาหลักเมืองมาประดิษฐานหลักสร้างศาลากลางจังหวัดเสร็จในปี พ.ศ. 2440

พิกัด: Google Maps

Source: ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองลำพูน

ศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน ถือเป็นเสาที่เป็นแนวเขตแบ่งระหว่างเมืองลำพูนและเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

พิกัด: Google Maps

ศาลหลักเมืองอุตรดิตถ์

พิกัด: Google Maps

102 ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

ศาลหลักเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อว่าเป็นหลักเมืองโบราณ มีการลงยันต์ตรีนิสิงเห (มนต์คาถาพม่าเขมร) ต่อได้รับการบูรณะ ในปี พ.ศ. 2479

พิกัด: Google Maps

ถนน อนรรฆนาค ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

Source: Gplace

ศาลหลักเมืองขอนแก่น (ศาลเทพารักษ์หลักเมือง)

ศาลหลักเมืองแห่งนี้สร้างด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนไว้ด้วยกัน ศาลหลักเมืองปัจจุบันสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2550 โดยย้ายมาศาลหลักเมืองเดิมตั้งอยู่ บ้านโนนเมือง อำเภอชุมแพ ด้านข้างขอศาลหลักเมืองจะมีทั้งเทวสถานพระแม่ธรณีและเสาเทวดาฟ้าดินสีแดง

พิกัด: Google Maps

Source: Pa Lan La

ศาลหลักเมืองชุมแพ

พิกัด: Google Maps

Source: คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

ศาลหลักเมืองชัยภูมิ

ยังไม่มีการตั้งศาลหลักเมืองอย่างเป็นทางการโดยจะมีศาลหลักเมืองเก่า หลักเมืองสี่มุม (จตุรัส) และหลักเมืองบ้านเพชร (ภูเขียว) และศาลเจ้าพ่อพระยาแล

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภูเขียว

พิกัด: Google Maps

ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาง (บ้านเพชรภูเขียว)

พิกัด: Google Maps

ศาลเจ้าพ่อพญาแล

พิกัด: Google Maps

ศาลหลักเมืองนครพนม

ศาลหลักเมืองนครพนมทำมาจากไม้กันเกรา (ไม้มันปลา) ต้นไม้มงคลและต้นไม้ประจำจังหวัด โดยยอดจัตุรมุขมีลักษณะเหมือนองค์พระธาตุพนม

พิกัด: Google Maps

Source: Thailand Tourism Directory

ศาลหลักเมืองนครราชสีมา (โคราช)

ศาลหลักเมืองคู่เมืองโคราชมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ระหว่างปี พ.ศ. 2199 - 2231 แต่ถูกทำลาช่วงเจ้าอนุวงศ์ยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2369 ศาลหลักเมืองปัจจุบันได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2506 มีลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบจีน

พิกัด: Google Maps

352 ถ. จอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

Source: Thailand Tourism Directory, WeKorat

ศาลหลักเมืองบึงกาฬ (ศาลเจ้าแม่สองนาง)

ชาวบ้านยึดถือศาลเจ้าแม่สองนางแทนเสาหลักเมือง มีตำนานเล่าถึงลูกหลานของเจ้าเมืองนักรบเวียงจันทร์สมัยโบราณที่ชาวบ้านในอีสานหลายจังหวัดเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของตน

พิกัด: Google Maps

Source: เทศบาลเมืองบึงกาฬ

ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

ศาลหลักเมืองสร้างเลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง ถูกสร้างขึ้นใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2550 เชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยใช้เป็นจุดพักรบในสมัย ร. 1 ยังเป็นสเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอีกด้วย โดยมีชื่อเมืองเดิมว่าเมืองแปะ (จากต้นแปะขนาดใหญ่)

พิกัด: Google Maps

Source: Pa Lan La

ศาลหลักเมืองมหาสารคาม

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองมุกดาหาร

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองยโสธร

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองเลย

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสกลนคร

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสุรินทร์

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองหนองคาย

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองหนองบัวลำภู

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยการอัญเชิญดวงวิญญาณของพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ที่ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ให้มาสถิตย์ที่เสาหลักเมืองด้วยและมีการสร้างศาลหลักเมืองใหม่ในปี พ.ศ. 2542 รอบบริเวณหลักเมืองมี ท้าวเวสสุวรรณและหลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทองให้สักการะอีกด้วย

พิกัด: Google Maps

Source: TAT Contact Center, True ID

ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

ศาลหลักเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2519 มีอนุสาวรีย์พระอุบาลีคุณูปมจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) และอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (ติสโส อ้วน)

พิกัด: Google Maps

ถนน ศรีณรงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

Source: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาลหลักเมืองอำนาจเจริญ

ถูกสร้างขึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยใช้ไม้มงคล "ไม้ราชพฤกษ์ (คูณ)" ยอดของเสาเป็นทรงแก้ว 9 ชั้นคล้ายศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ

พิกัด: Google Maps

Source: อีสาน 108

ศาลหลักเมืองภาคกลาง

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พิกัด: 2 ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองชัยนาท

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองนครนายก

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองนครปฐม

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองนครสวรรค์

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองนนทบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองปทุมธานี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองพิจิตร

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองลพบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสมุทรปราการ

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสมุทรสาคร

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสุโขทัย

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสระบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองอ่างทอง

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองอุทัยธานี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองภาคตะวันออก

ศาลหลักเมืองจันทรบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองชลบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองตราด

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองปราจีนบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองระยอง

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองสระแก้ว

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองภาคตะวันตก

ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองตาก

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

เป็นศาลหลักเมืองที่ความสวยงามอย่างมากแห่งหนึ่งของไทย เพราะสร้างในรูปแบบของศิลปะลพบุรี องค์หลักเมือง "จตุโชค" ภายในศาลหลักเมืองนั้น มีกำเนิดตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ณ เทือกเขาเขตบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดยมีขนาดความสูง 2.74 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.37 เมตร และมีสี่เศียร สี่พักตร์ แกะสลักลายไทย ศิลปะศรีวิชัยทั้งองค์

พิกัด: Google Maps

Source: ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์

ศาลหลักเมืองเพชรบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองราชบุรี

พิกัด:

Source:

ศาลหลักเมืองภาคใต้

ศาลหลักเมืองกระบี่

ตั้งอยู่หน้าที่ทำการของศาลากลางจังหวัดกระบี่ เดิมในปี พ.ศ. 2415 พระเจ้าอยู่หัว ร. 5 ยกฐานะแขวงเมืองปกาสัยขึ้นเป็น "เมืองกระบี่" ตั้งเมืองอยู่ที่ บ้านตลาดเก่า และย้ายมาที่ปัจจุบัน บ้านปากน้ำในปี พ.ศ. 2443

พิกัด: Google Maps

ศาลหลักเมืองชุมพร

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในโอกาสเฉลิมฉลอง 600 ปีจังหวัดชุมพร

พิกัด: Google Maps

243 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000

Source: ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน

ศาลหลักเมืองตรัง หรือ ศาลหลักเมืองเจ้าแม่บุญมา

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2355 พิธีตั้งศาลหลักเมืองในยุคสมัยที่ “หลวงอุไภยธานี” อยู่ในอำเภอกันตัง ซึ่งถือเป็นที่ตั้งเมืองเก่าของจังหวัดตรัง มีปืนใหญ่โบราณวางอยู่โดยรอบ

พิกัด: Google Maps

Source: ผู้จัดการออนไลน์, สยามรัฐ, กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยที่เรียกว่าทรงเหมชาลา ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางคือพระหลักเมืองและ 4 หลักที่เหลือรอบ ๆ คือศาลาจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง ศาลทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบันดาลเมือง องค์เสาหลักเมืองทำด้วนไม้ตะเคียนทอง ด้านบนเสาเป็นรูปจตุคารามเทพ (สี่พักตร์) หรือ เทวดารักษาเมือง รวมถึงความเชื่อ “พังพระกาฬ” พระคู่บ้านคู่เมืองแห่งอาณาจักรศรีวิชัยที่มีความเกี่ยวพันกับจตุคามรามเทพ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโบราณ

พิกัด: Google Maps

Source: Pa Lan La, สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองนราธิวาส

วิหารมีรูปแบบศิลปะสมัยศรีวิชัย

พิกัด: Google Maps

Source: Thai Tour

ศาลหลักเมืองปัตตานี

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ในสมัยพระยารัตนภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

พิกัด: Google Maps

Source: เทศบาลเมืองปัตตานี,

ศาลหลักเมืองพังงา หรือ ศาลหลักเมืองเจ้าแม่สายทอง

ศาลหลักเมืองพังงา หรือศาลเจ้าแม่สายทอง ก่อสร้างขึ้นเมืองประมาณร้ายกว่าปีก่อน เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังนางสายทองที่ถวายดวงวิญญาณเพื่อปกป้องรักษาเมือง ศาลหลักเมืองปัจจุบันสร้างเสร็จ พ.ศ. 2544 มีการสักการะวันที่ 5 มกราคมของทุกปี

พิกัด: Google Maps

Source: สวัสด, อันแน่ออนทัวร์

ศาลหลักเมืองพัทลุง

เริ่มการสมทบทุนเมื่อปี พ.ศ. 2553 และเปิด พ.ศ. 2563

พิกัด: Google Maps

Source: เทศบาลตำบลท่ามิหรำ, หน่วยราชการในพระองค์

ศาลหลักเมืองภูเก็ต

1. ศาลหลักเมืองท่าเรือ หรือ ศาลหลักเมืองแม่ดวง

“ศาลหลักเมืองท่าเรือ” หรือ “ศาลหลักเมืองย่าดวง” ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านท่าเรือ อำเภอถลาง ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีหลักฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 700  เป็นยุคแรก ๆ ที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าในคาบสมุทรมลายู ทำให้อ่าวท่าเรือแห่งนี้ถูกกล่าวถึงอย่างบ่อยครั้งในอดีต เชื่อกันว่าย่าดวงเป็นผู้หญิงที่ปกป้องรักษาศาลหลักเมืองแห่งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าตัวศาลหลักเมืองท่าเรือเองถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่

พิกัด: Google Maps

229 ซอย หลักเมือง 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

Source: Signature of Phuket

2. ศาลหลักเมืองป่าสัก (วัดพระขาว) หรือ ศาลหลักเมืองเจ้าแม่สร้อยแก้ว

พิกัด: Google Maps

3. ศาลหลักเมืองเลพัง หรือ ศาลหลักเมืองเจ้าแม่เกษิณี

พิกัด: Google Maps

4. ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ หรือ ศาลหลักเมืองแม่จวง

พิกัด: Google Maps

165/39 ถ. เทพกระษัตรี ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

Source: Signature of Phuket

ศาลหลักเมืองระนอง

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีการบวงสรวงในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

พิกัด: Google Maps

Source: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง, Thai Tour

ศาลหลักเมืองสตูล

ยังไม่พบข้อมูล

ศาลหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา มีลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2385 ในสมัยของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) พร้อม ๆ กับการสร้างเมืองสงขลาแห่งใหม่ และยังได้มีการอัญเชิญองค์เทพตามความเชื่อจีน "เซ่งห๋องเหล่าเอี๋ย" มีประดิษฐานอีกด้วย

พิกัด: Google Maps

Source: จังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาลหลักเมืองสุราษฎ์ธานี

หลักเมืองสุราษฎ์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ตามสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเก่าแก่ของอาณาจักรศรีวิชัย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต สถาปัตยกรรมท้องถิ่นนี้เองได้รับอิทธิพลมาจากลังกา ชวา และเขมร และมีการออกแบบศาลหลักเมืองให้คล้ายกับพระบรมธาตุไชยา บนยอดมีพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 หน้า

พิกัด: Google Maps

Source: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎ์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

ศาลหลักเมืองยะลา

ตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของผังเมืองรูปใยแมงมุม ยอดเสาหลักเมืองแกะเป็นรูปพระพรหม 4 หน้า ศาลหลักเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากมีการย้ายเมืองยะลาทั้งหมด 4 ครั้ง มีการจัดงานประจำปีช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505

พิกัด: Google Maps

Source: เทศบาลนครยะลา, Thailand Tourism Directory, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ขอบคุณข้อมูลจาก:

สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง; Signature of Phuket; ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต; ศูนย์ข้อมูลการทางวัฒนธรรม;

The Signature is Calling For Experts & Guest Writers

หากท่านสนใจส่งบทความให้ความรู้และผลักดันการพัฒนาเมือง สามารถส่งบทความมาได้ที่ casper@thesignature.co ขอบคุณมากครับ

สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

No items found.
No items found.

ฝากติดตามพวกเราได้บนช่องทางต่าง ๆ

ชมเบื้องหลังการเดินทางและการถ่ายทำได้บน TikTok
วีดีโอและไฮไลท์งานต่าง ๆ ได้บน YouTube
ข่าวสารและอัพเดทได้ที่ Facebook
แชทโดยตรงและชมรูปสวย ๆ ได้บน Instagram
สั่งสินค้าหรือแชทกับพวกเราได้บน LINE
#TheSignature #เด็กนอกหนีกรุง #ทุกมุมชุมชนผู้คนวัฒนธรรม